NPSH

Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na wersję angielską
Wartość NPSH (Net Positive Suction Head) opisuje poziom energii netto w przekroju wlotowym pompy.

Jest obliczany z bezwzględnego poziomu energii minus poziom ciśnienia parowania. Poziom ciśnienia parowania należy obliczyć z ciśnieniem parowania, które odpowiada temperaturze panującej w przekroju wlotowym pompy.

Istniejąca wartość NPSH jest rozumiana jako NPSH podana przez system dla danego natężenia przepływu i odpowiedniej cieczy, która ma być transportowana. (wartość NPSH systemu)

Wymagane NPSH to najmniejsza wartość NPSH, przy której spełnione jest określone kryterium kawitacji (np. zużycie kawitacyjne, propagacja pęcherzyków pary, wibracje, hałas, spadek wysokości tłoczenia).

Więcej artykułów na ten temat

Wybór pompy

Pompy odśrodkowe powinny być tak dobrane, aby określony punkt projektowy układu leżał na krzywej charakterystycznej maksymalnej prędkości silnika w punkcie najlepszej sprawności (punkt projektowy) lub jak najbliżej niego.

Czytaj więcej