viskozita

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Viskozitou (též houževnatostí) se rozumí vlastnost materiálu způsobená molekulárními interakcemi, jejichž prostřednictvím se vnitřním třením brání změně tvaru (deformaci).

V kapalinách NEWTON vytvářejí procesy laminárního proudění smyková napětí a normálová napětí superponovaná na tlaku, která jsou úměrná rychlosti deformace, přičemž faktorem úměrnosti je dynamická viskozita.

Kinematická viskozita je definována jako:

Viskozita je závislá na teplotě a tlaku, přičemž závislost na tlaku je zanedbatelně malá v případě kapalin.

V případě kapalin jiných než NEWTON může být viskozita také závislá na čase (tixotropní nebo rheopexické tokové chování). Poté již nelze specifikovat jako věcnou hodnotu.

Viskozita média má vliv na charakteristiku potrubí i na charakteristiku čerpadla. U odstředivých čerpadel se charakteristiky čerpadla v praxi převádějí s kinematickou viskozitou nad 10 mm²/s.

Další články k tématu

NEWTONOVA kapalina

Tekutina je pak NEWTONOVA kapalina, pokud platí NEWTONův zákon tření (také NEWTONův zákon proudění), tzn. H. smykové napětí je úměrné gradientu rychlosti kolmému ke směru proudění. Viskozita tedy závisí pouze na teplotě.

Číst dál

Tlak páry

Tlak par (také nazývaný tlak nasycení) je absolutní tlak, který pára látky zaujímá v rovnováze s její kapalnou nebo pevnou fází, přičemž v technologii odstředivých čerpadel je důležitý pouze přechod mezi plynnou a kapalnou fází.

Číst dál