Převod charakteristické křivky pro různá média

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Charakteristiky čerpadla se obvykle zaznamenávají pro vodu. Charakteristiky dopravní výšky H (Q) a účinnosti η (Q) platí přibližně pro všechny kapaliny NEWTON, přičemž výkon hřídele je úměrný hustotě čerpaného média.
Převod charakteristické křivky pro různá média

S rostoucí viskozitou se však zvyšuje vliv REYNOLDSova čísla, takže v praxi se předpokládá, že tato aproximace je od kinematické viskozity kolem 20 mm²/s nedostatečná. K nápravě byly vyvinuty empirické metody převodu zaznamenaných charakteristik na média se střední a vysokou viskozitou, která v praktické aplikaci ve starších verzích znamenají komplexní vyhodnocení diagramů, která však v současných verzích byla připravena pomocí vhodných sad vzorců.

Celosvětově nejrozšířenější je postup z Hydraulic Institute (USA), který byl standardizován jako ANSI/HI 9.6.7 a ISO/TR 17766.

V praxi se dnes konverze většinou provádí pomocí počítačových programů, jako je Spaix PumpSelector. Počítačově technické provedení tohoto postupu umožňuje převod charakteristických křivek, přičemž uživatel musí pouze definovat požadovaná dopravní data a dopravní médium. U všech známých metod hraje konstrukční bod čerpadla zvláštní roli při převodu charakteristických křivek.

Pro platnost postupu lze stanovit následující podmínky:

  • Odstředivá čerpadla s uzavřenými nebo polootevřenými oběžnými koly
  • Kinematická viskozita v rozsahu mezi 1 a 3000 mm²/s
  • Průtok v nejlepším provozním bodě mezi 3 a 410 m³/h
  • Výška na krok mezi 6 a 130 m
  • Výroba za normálních provozních podmínek
  • Přeprava kapalin NEWTON

Další články k tématu

viskozita

Viskozitou (též houževnatostí) se rozumí vlastnost materiálu způsobená molekulárními interakcemi, jejichž prostřednictvím se vnitřním třením brání změně tvaru (deformaci).

Číst dál

NEWTONOVA kapalina

Tekutina je pak NEWTONOVA kapalina, pokud platí NEWTONův zákon tření (také NEWTONův zákon proudění), tzn. H. smykové napětí je úměrné gradientu rychlosti kolmému ke směru proudění. Viskozita tedy závisí pouze na teplotě.

Číst dál