Χαρακτηριστική μετατροπή καμπύλης κατά την περιστροφή της πτερωτής

Η στροφή πτερωτής είναι η μείωση της διαμέτρου της πτερωτής μιας φυγοκεντρικής αντλίας με στόχο την προσαρμογή του σημείου λειτουργίας στις προδιαγραφές.
Χαρακτηριστική μετατροπή καμπύλης κατά την περιστροφή της πτερωτής

Ισχύουν περίπου τα εξής:

Q = ρυθμός ροής
H = κεφαλή παράδοσης
D = διάμετρος πτερωτής
r = δείκτης για τη μειωμένη διάμετρο της πτερωτής
t = δείκτης για τη διάμετρο του τροχού αναφοράς

Η καμπύλη του γκαζιού H (Q) μπορεί να προσδιοριστεί χονδρικά από αυτή τη σχέση.

Ένας πιο ακριβής υπολογισμός, ωστόσο, απαιτεί την εξέταση χαρακτηριστικών χαρτών στους οποίους εκχωρείται μια διάμετρος πτερωτής σε κάθε χαρακτηριστική καμπύλη. Η νέα πορεία του χαρακτηριστικού καθορίζεται με παρεμβολή της μετατροπής από τα γειτονικά χαρακτηριστικά. Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, συνιστάται η καταγραφή ενός χάρτη πτερωτής με τουλάχιστον τρεις χαρακτηριστικές καμπύλες. Εάν υπάρχει μεγάλη διαφορά βαθμονόμησης μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης διαμέτρου πτερωτής, απαιτούνται ορισμένα (2..4) ενδιάμεσα χαρακτηριστικά.

Μια εναλλακτική μέθοδος υπολογισμού περιγράφεται στο ISO 9906. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τη μέση διάμετρο της πτερωτής στο πρόσθιο άκρο D 1 . Σύμφωνα με το πρότυπο, αυτή η διαδικασία ισχύει για

    • Μείωση διαμέτρου έως και 5%
    • Πληκτρολογήστε τον αριθμό K ≤ 1,5
    • αμετάβλητη γεωμετρία λεπίδας (γωνία εξόδου, κωνικότητα, κ.λπ.) μετά την στροφή

D 1 = Μέση διάμετρος στο μπροστινό άκρο της πτερωτής

Για αντλίες με αριθμό τύπου K ≤ 1,0 και μέγιστη μείωση διαμέτρου πτερωτής 3%, η απόδοση μπορεί να θεωρηθεί σταθερή.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος