UBM Asia (Thailand) Co., Ltd.

428 18th Ari Hills Building, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai,
140400 Bangkok
Thailand
Κλάδος:
Διοργανωτές εκθέσεων