Sumy State University

2, Rymskogo-Korsakova st
40007 Sumy
Ukraine
Κλάδος:
Διοργανωτές εκθέσεων