Σημείο σχεδιασμού του συστήματος (σημείο λειτουργίας στόχου)

Το σημείο σχεδιασμού του συστήματος είναι το σημείο που προσδιορίστηκε με τη βοήθεια σχεδιαστικού υπολογισμού (θεωρητική τιμή).
Σημείο σχεδιασμού του συστήματος (σημείο λειτουργίας στόχου)

Το σημείο αποτελείται από τη ροή όγκου Q και τον ρυθμό παροχής H.

Για τον υπολογισμό του σημείου σχεδιασμού, προσδιορίζεται πρώτα η απαιτούμενη ροή όγκου (ρυθμός παροχής της αντλίας). Αυτό μπορεί να εξαρτάται από διαφορετικές παραμέτρους ανάλογα με την εφαρμογή (π.χ. ζήτηση θερμότητας για συστήματα θέρμανσης, ποσότητα λυμάτων κ.λπ.). Με τη βοήθεια της υπολογισμένης ογκομετρικής ροής προσδιορίζονται οι απώλειες τριβής του αγωγού, οι οποίες μαζί με τη στατική κεφαλή έχουν ως αποτέλεσμα τη συνολική κεφαλή της αντλίας.

Εάν ορίζεται ελάχιστος ρυθμός ροής για την εφαρμογή και αυτό δεν επιτυγχάνεται για τον υπολογισμένο ρυθμό ροής, ο ονομαστικός ρυθμός ροής προσαρμόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο ελάχιστος ρυθμός ροής. Στη συνέχεια, η αντλία λειτουργεί σε λειτουργία απενεργοποίησης (ασυνεχώς).

Το σημείο σχεδιασμού του συστήματος είναι το επιθυμητό σημείο λειτουργίας (στόχος λειτουργίας) για την επιλογή της αντλίας. Στις τυπικές αντλίες, υπάρχει συνήθως μια απόκλιση μεταξύ του επιθυμητού και του πραγματικού σημείου λειτουργίας. Η επιτρεπόμενη απόκλιση εξαρτάται από την περιοχή εφαρμογής και ρυθμίζεται εν μέρει από τα ισχύοντα πρότυπα.

Στην περίπτωση αντλιών ελεγχόμενης ταχύτητας, η ταχύτητα της αντλίας τροποποιείται έτσι ώστε να προσεγγίζεται ακριβώς το σημείο λειτουργίας του στόχου. Αυτό επιτρέπει την αποτελεσματική λειτουργία, ιδιαίτερα με συστήματα που λειτουργούν σε διαφορετικές καταστάσεις φορτίου (π.χ. συστήματα θέρμανσης).

Ανάλογα με το σχεδιασμό της αντλίας, υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες επιλογές για την προσαρμογή της καμπύλης της αντλίας στο σημείο λειτουργίας στόχου. Εκτός από την αλλαγή της ταχύτητας, χρησιμοποιούνται ευρέως οι ακόλουθες μέθοδοι:

  • Απενεργοποιήστε την πτερωτή
  • Ρύθμιση γωνίας λεπίδας για αξονικές αντλίες
  • Στραγγαλισμός
  • Παράκαμψη

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος