Περιστροφική αντλία λοβού / περιστροφική αντλία λοβού

Οι αντλίες περιστροφικού εμβόλου είναι περιστρεφόμενες αντλίες θετικού εκτοπίσματος.

Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στη μεταφορά αυτολιπαινόμενων υγρών και στον τομέα των πολυμερών.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος